Skargi i wnioski Drukuj
 1. Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z  2016 r. poz. 23)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).
 2. Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków:
  Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w dniach:
  - poniedziałek-piątek w godz. 08.00-9.00
 3. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.

Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

 1. Skargi i wnioski muszą zawierać:
  • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego
  • adres wnoszącego

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone w następującej formie:
  • pisemnie
  • telegraficznie
  • za pomocą dalekopisu
  • telefaxem
  • pocztą elektroniczną
  • za pośrednictwem platformy e-PUAP
  • ustnie do protokołu
 2. Terminy załatwiania skarg i wniosków:
  Skargi (wnioski) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie załatwia bez zbędnej zwłoki, jednakże gdy skarga (wniosek) wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt – załatwiana jest w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania. Skargi (wnioski) szczególnie skomplikowane załatwiane są nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
 3. Tryb odwoławczy:
  Organem sprawującym nadzór nad Graniczną Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie właściwym do rozpatrzenia skarg na jego działalność jest Główny Inspektor Sanitarny, adres: Targowa 65, 03-729 Warszawa